รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40170 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
40170 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
40170 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโน กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน(40170) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
2. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
3. ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
4. ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
5. ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
6. ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
7. ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
8. ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
9. ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170