รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62130 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62140 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
62130 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี(62130) และ ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร(62140) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
2. ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
3. ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
4. ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
5. ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
6. ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
7. ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130
8. ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
9. ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
10. ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สลกบาตร รหัสไปรษณีย์ 62140
11. ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี รหัสไปรษณีย์ 62130