รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62180 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
62180 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร
62180 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร
62180 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน(62180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
2. ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
3. ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180
4. ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองลาน รหัสไปรษณีย์ 62180