รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12120 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
12120 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
12120 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1(12120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
2. ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
3. ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120
4. ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 รหัสไปรษณีย์ 12120

ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Botany โครงการ Botany The Lifestyle Park ห้องเลขที่ B6 เลขที่ 19/10 หมู่ที่ 7 คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
12120 ไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 58 หมู่ 9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
12121 ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์รังสิต 99 หมู่ 18 ชั้นล่างอาคารเดือนบุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
- รถยนต์คลองหลวง จุดที่ 1 จุดที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
- รถยนต์คลองหลวง จุดที่ 2 จุดที่ 2 บริเวณหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทรคลองหลวง ซอยคุณระ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ตลาดบางขัน 91/69-70 หมู่ 8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด