รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40180 กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น
40180 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
40180 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
40180 บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น
40180 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
40180 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
40180 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
40180 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนบท(40180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
2. ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
3. ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
4. ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
5. ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
6. ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
7. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180
8. ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนบท รหัสไปรษณีย์ 40180