รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67150 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
67190 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
67150 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชนแดน(67150) และ ที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย(67190) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
2. ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
3. ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
4. ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
5. ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
6. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดงขุย รหัสไปรษณีย์ 67190
7. ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
8. ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150
9. ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชนแดน รหัสไปรษณีย์ 67150