รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40130 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
40290 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40130 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
40130 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
40130 หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแพ(40130) และ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน(40290) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
2. ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
3. ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
4. ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
5. ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
6. ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
7. ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
8. ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
9. ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
10. ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
11. ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130
12. ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชุมแพ รหัสไปรษณีย์ 40130