รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62190 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
62190 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย(62190) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
2. ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190
3. ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งทราย รหัสไปรษณีย์ 62190