รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73120 ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
73120 โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
73120 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
73120 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
73120 ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
73120 ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
73120 ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73120 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
73120 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
73120 บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
73120 พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
73120 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
73120 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
73120 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
73120 วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
73120 ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
73120 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
73120 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73120 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73120 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 24 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครชัยศรี(73120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
2. ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
3. ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
4. ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
5. ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
6. ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
7. ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
8. ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
9. ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
10. ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
11. ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
12. ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
13. ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
14. ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
15. ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
16. ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
17. ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
18. ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
19. ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
20. ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
21. ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
22. ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
23. ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120
24. ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120