รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13260 คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
13260 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง(13260) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
2. ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
3. ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
4. ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
5. ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
6. ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
7. ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
8. ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
9. ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
10. ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
11. ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
12. ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260

ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์พระนครศรีอยุธยา จุดที่ 1 สามแยกถนนสายเอเซียตัดเข้า อำเภอนครหลวง ติดป้อมตำรวจ หมู่ 2 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด