รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67260 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
67260 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว(67260) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
2. ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
3. ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260
4. ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์น้ำหนาว รหัสไปรษณีย์ 67260