รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20150 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี
20150 ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
20150 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
20150 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
20150 โป่ง บางละมุง ชลบุรี
20150 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
20150 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
20150 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง(20150) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
2. ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
3. ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
4. ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
5. ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
6. ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
7. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150
8. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางละมุง รหัสไปรษณีย์ 20150

ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
20151 ไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ 265/12 หมู่ 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
20260 ไปรษณีย์พัทยา 183/23 หมู่ 10 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
20261 ไปรษณีย์จอมเทียน 75/33, 75/34 ม.12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
- รถยนต์บางละมุง จุดที่ 1 จุดที่ 1 บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
- รถยนต์บางละมุง จุดที่ 2 จุดที่ 2 หมู่บ้านการเคหะชุมชนเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
- รถยนต์บางละมุง จุดที่ 3 จุดที่ 3 บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด