รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67160 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67230 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
67160 หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน(67160) และ ที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล(67230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
2. ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
3. ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
4. ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
5. ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
6. ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังพิกุล รหัสไปรษณีย์ 67230
7. ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
8. ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160
9. ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บึงสามพัน รหัสไปรษณีย์ 67160