รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62210 เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
62210 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ระหาน(62210) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
2. ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
3. ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210
4. ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระหาน รหัสไปรษณีย์ 62210