รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20270 เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
20270 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี
20270 วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อทอง(20270) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
2. ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
3. ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
4. ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
5. ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270
6. ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อทอง รหัสไปรษณีย์ 20270