รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20220 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี
20170 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
20170 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี
20170 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
20220 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง(20170) และ ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ(20220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
2. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
3. ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
4. ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
5. ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
6. ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านบึง รหัสไปรษณีย์ 20170
7. ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220
8. ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวกุญแจ รหัสไปรษณีย์ 20220