รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40320 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
40320 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
40320 พระบุ พระยืน ขอนแก่น
40320 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
40320 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน(40320) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
2. ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
3. ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
4. ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320
5. ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระยืน รหัสไปรษณีย์ 40320