รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40120 เก่างิ้ว พล ขอนแก่น
40120 โคกสง่า พล ขอนแก่น
40120 โจดหนองแก พล ขอนแก่น
40120 โนนข่า พล ขอนแก่น
40120 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
40120 เมืองพล พล ขอนแก่น
40120 ลอมคอม พล ขอนแก่น
40120 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
40120 หนองมะเขือ พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น
40120 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
40120 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พล(40120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
2. ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
3. ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
4. ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
5. ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
6. ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
7. ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
8. ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
9. ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
10. ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
11. ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120
12. ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พล รหัสไปรษณีย์ 40120