รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73170 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73170 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม
73170 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล(73170) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170
2. ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170
3. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พุทธมณฑล รหัสไปรษณีย์ 73170

ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหิดลศาลายา 999 หมู่ 5 ชั้นล่าง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด