รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40350 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น
40350 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูผาม่าน(40350) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
2. ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
3. ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
4. ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350
5. ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูผาม่าน รหัสไปรษณีย์ 40350