รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40150 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
40150 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
40150 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
40150 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น
40150 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเวียง(40150) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
2. ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
3. ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
4. ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
5. ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
6. ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
7. ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
8. ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
9. ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
10. ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150
11. ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภูเวียง รหัสไปรษณีย์ 40150