รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62170 จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร
62170 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ(62170) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
2. ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
3. ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
4. ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
5. ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
6. ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170
7. ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลานกระบือ รหัสไปรษณีย์ 62170