รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67240 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
67240 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังโป่ง(67240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
2. ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
3. ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
4. ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240
5. ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังโป่ง รหัสไปรษณีย์ 67240