รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20110 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20230 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20230 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
20110 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20230 บึง ศรีราชา ชลบุรี
20110 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
20110 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20230 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 1,5,10-11
20110 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี หมู่ 2-4,6-9
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา(20110) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม(20230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
2. ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
3. ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
4. ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
5. ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
6. ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
7. ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
8. หมู่ 1,5,10-11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่าวอุดม รหัสไปรษณีย์ 20230
9. หมู่ 2-4,6-9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110

ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 11 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 2 บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 3 บ้านเอื้ออาทรศรีราชา 3 จ.ชลบุรี สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 4 อาคารชุดเอื้ออาทรศรีราชา 1 จ.ชลบุรี สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อ่าวอุดม จุดที่ 5 อาคารชุดเอื้ออาทรศรีราชา 2 จ.ชลบุรี สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
20010 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา (เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศป.ศรีราชา) 215 หมู่ 8 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20111 ไปรษณีย์บางพระ 4/31 หมู่ 9 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
20231 ไปรษณีย์แหลมฉบัง 50 หมู่ 5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
20232 ไปรษณีย์หนองขาม 99 หมู่ 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ่อวิน 255/32, 255/33 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งสุขลา 352/30, 352/31 หมู่ 7 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด