รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67170 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67170 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ(67170) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
2. ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
3. ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
4. ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
5. ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
6. ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170
7. ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีเทพ รหัสไปรษณีย์ 67170