รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73220 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73110 คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73110 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
73110 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73210 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73110 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
73110 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
73210 บางกระทึก สามพราน นครปฐม
73110 บางช้าง สามพราน นครปฐม
73210 บางเตย สามพราน นครปฐม
73110 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
73110 ยายชา สามพราน นครปฐม
73210 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
73110 สามพราน สามพราน นครปฐม
73110 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73160 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 4 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน(73110) ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่(73160) ที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง(73210) และ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม(73220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
2. ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
3. ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
4. ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
5. ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
6. ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
7. ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
8. ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
9. ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
10. ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
11. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
12. ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
13. ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไร่ขิง รหัสไปรษณีย์ 73210
14. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
15. ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามพราน รหัสไปรษณีย์ 73110
16. ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ้อมใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 73160

ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สามพราน จุดที่ 1 บริเวณบ้านเอื้ออาทรศาลายา ศาลายา สามพราน นครปฐม
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สามพราน จุดที่ 2 บริเวณแฟคเตอรี่แลนด์ 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด