รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40220 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
40220 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
40220 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
40220 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น
40220 ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น
40220 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
40220 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
40220 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
40220 หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สีชมพู(40220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
2. ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
3. ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
4. ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
5. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
6. ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
7. ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
8. ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
9. ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220
10. ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สีชมพู รหัสไปรษณีย์ 40220