รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40190 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
40190 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง(40190) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
2. ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
3. ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
4. ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
5. ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
6. ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
7. ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
8. ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
9. ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
10. ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
11. ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190
12. ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองสองห้อง รหัสไปรษณีย์ 40190