รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20190 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี
20190 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่(20190) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
2. ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
3. ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
4. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190
5. ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 20190