รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67140 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67140 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
67220 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่(67140) และ ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง(67220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
2. ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
3. ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
4. ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
5. ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
6. ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
7. ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
8. ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
9. ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220
10. ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
11. ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
12. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 67140
13. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาเฉลียง รหัสไปรษณีย์ 67220