รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67120 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
67120 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า(67120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
2. ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
3. ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
4. ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
5. ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
6. ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
7. ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
8. ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120
9. ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มเก่า รหัสไปรษณีย์ 67120