รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40250 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 นาคำ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
40250 ศรีสุขสำราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อุบลรัตน์(40250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
2. ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
3. ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
4. ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
5. ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250
6. ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุบลรัตน์ รหัสไปรษณีย์ 40250