รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81120 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81150 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
81150 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
81120 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81150 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) และ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา(81150) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2. ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
3. ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150
4. ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5. ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เกาะลันตา รหัสไปรษณีย์ 81150

ในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศรีรายา 128 หมู่ 2 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด