รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40280 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 คำม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 นางิ้ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น
40280 โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสวนกวาง(40280) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
2. ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
3. ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
4. ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280
5. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาสวนกวาง รหัสไปรษณีย์ 40280