รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
81000 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
81000 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
81000 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81000 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่
81000 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81000 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
81000 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81000 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81000 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่(81000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
2. ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
3. ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
4. ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
5. ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
6. ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
7. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
8. ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
9. ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
10. ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000

ในอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์หนองทะเล เลขที่ 277 หมู่ที่ 2 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์กระบี่ จุดที่ 1 จุดที่ 1 ถนนมหาราช (ข้างห้างโวคกระบี่) ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์กระบี่ จุดที่ 2 จุดที่ 2 ถนนศรีพังงา (หน้าวัดควรสบาย) กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ตลาดเก่า 62/11 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่
81180 ไปรษณีย์อ่าวนาง 376/9-10 หมู่ 2 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81210 ไปรษณีย์เกาะพีพี 95 หมู่ 7 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด