รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
62000 คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62160 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62160 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
62000 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร(62000) และ ที่ทำการไปรษณีย์ปากดง(62160) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
2. ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
3. ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
4. ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
5. ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
6. ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
7. ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากดง รหัสไปรษณีย์ 62160
8. ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
9. ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
10. ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
11. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
12. ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
13. ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
14. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
15. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
16. ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ชากังราว 23 ถนนเทศา 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เจริญสุข 643/24-25 ถนนเจริญสุข ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด