รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40000 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40260 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40260 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ทั้งตำบลยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40002 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40000 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 18 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 3 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น(40002) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น(40260) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2. ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3. ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
4. ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5. ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
6. ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7. ทั้งตำบลยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8. ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
9. ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10. ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11. ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12. ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13. ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14. ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
15. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
16. ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
17. ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
18. ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
19. ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 7 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่าอากาศยานขอนแก่น ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มิตรภาพ 199/79 หมู่ 17 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ขอนแก่น จุดที่ 1 บริเวณหน้าตลาดบ้านดอนหญ้านาง ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ขอนแก่น จุดที่ 2 บริเวณหน้าตลาดบ้านหนองใหญ่ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40001 ไปรษณีย์เทพารักษ์ 400 ถนนเทพารักษ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40003 ไปรษณีย์ศรีจันทร์ 60/4-5 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40010 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น (เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศป.ขอนแก่น) 434 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด