รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
20000 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บ้านโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 1-6
20130 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 7-8
20000 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7
20130 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี หมู่ 4-5
20130 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) และ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน(20130) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2. ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3. ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4. ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
5. ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
6. ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
7. ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
8. ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
9. ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
10. ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
11. หมู่ 1-6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
12. หมู่ 7-8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
13. ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
14. ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
15. ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
16. หมู่ 1-3, 6-7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
17. หมู่ 4-5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
18. ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
19. ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์ชลบุรี จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
20001 ไปรษณีย์บางปลาสร้อย 98/6 ถนนวชิรปราการ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี
20131 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์อมตะนคร 700/2 หมู่ 1 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศุขประยูร 37/1 หมู่ 9 ถนนศุขประยูร นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์คีรีนคร 28/45 หมู่ 3 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด