รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73000 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73000 ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 25 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม(73000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2. ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
3. ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
4. ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5. ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
6. ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
7. ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
8. ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
9. ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
10. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
11. ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
12. ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
13. ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
14. ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
15. ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
16. ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
17. ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
18. ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
19. ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
20. ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
21. ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
22. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
23. ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
24. ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
25. ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

ในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์นครปฐม จุดที่ 1 จุดที่ 1 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์นครปฐม จุดที่ 2 จุดที่ 2 บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด