รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
11000 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11000 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี(11000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
2. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
3. ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
4. ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
5. ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
6. ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
7. ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
8. ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
9. ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
10. ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
11001 ไปรษณีย์งามวงศ์วาน 19/34, 19/35 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11002 ไปรษณีย์ตลาดขวัญ 49/6-7 หมู่ 5 ถนนประชาราษฏร์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11003 ไปรษณีย์สวนใหญ่ 198 หมู่ 4 ถนนหน้าศาลากลางเก่า สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11004 ไปรษณีย์กระทรวงสาธารณสุข อาคารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
11005 ไปรษณีย์กระทรวงพาณิชย์ 44/100 กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี 1 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ The O@SIS 289/1 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด