รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
12000 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
12000 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี(12000) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
2. ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
3. ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
4. ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
5. ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
6. ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
7. ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
8. ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
9. ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
10. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
11. ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
12. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
13. ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
14. ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

ในอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
12001 ไปรษณีย์เทศปทุม 13 ถนนเทศปทุม บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด