รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67000 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67250 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67210 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67000 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 3 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์(67000) ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู(67210) และ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล(67250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
2. ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
3. ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
4. ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าพล รหัสไปรษณีย์ 67250
5. ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
6. ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
7. ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
8. ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
9. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
10. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
11. ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
12. ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
13. ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
14. ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
15. ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
16. ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังชมภู รหัสไปรษณีย์ 67210
17. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด