รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40230 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
40230 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
40230 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงน้อย(40230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
2. ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
3. ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
4. ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
5. ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230
6. ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงน้อย รหัสไปรษณีย์ 40230