รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
36120 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36120 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
36150 เก่าย่าดี แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 หนองขาม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36150 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ
36140 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36140 ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
36180 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36180 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36180 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
36180 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36180 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36180 ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36180 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36180 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36220 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
36130 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
36130 ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ
36130 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
36230 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36230 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
36230 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36230 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36230 ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36130 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
36130 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
36130 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ
36130 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
36170 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36170 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36170 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36170 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36170 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36170 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36190 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
36190 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
36190 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ
36190 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
36190 หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ
36160 เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36160 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36160 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36160 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36220 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36160 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36220 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
36260 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36260 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36260 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36260 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36110 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36110 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36000 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36240 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36240 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36240 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36000 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36210 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36210 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
36250 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
36250 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
36250 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
36250 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
36250 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดชัยภูมิ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 118 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
2. ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
3. ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
4. ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
5. ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
6. ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
7. ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
8. ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
9. ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
10. ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
11. ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 36120
12. ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
13. ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
14. ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
15. ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
16. ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
17. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
18. ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
19. ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
20. ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
21. ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งคร้อ รหัสไปรษณีย์ 36150
22. ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
23. ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
24. ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
25. ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
26. ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
27. ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
28. ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
29. ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
30. ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 36140
31. ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
32. ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
33. ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
34. ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
35. ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
36. ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
37. ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
38. ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร รหัสไปรษณีย์ 36180
39. ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
40. ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
41. ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
42. ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
43. ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
44. ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
45. ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
46. ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
47. ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
48. ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
49. ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
50. ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
51. ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพสถิต รหัสไปรษณีย์ 36230
52. ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพสถิต รหัสไปรษณีย์ 36230
53. ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพสถิต รหัสไปรษณีย์ 36230
54. ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพสถิต รหัสไปรษณีย์ 36230
55. ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพสถิต รหัสไปรษณีย์ 36230
56. ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
57. ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
58. ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
59. ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส รหัสไปรษณีย์ 36130
60. ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์ 36170
61. ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์ 36170
62. ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์ 36170
63. ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์ 36170
64. ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์ 36170
65. ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า รหัสไปรษณีย์ 36170
66. ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น รหัสไปรษณีย์ 36190
67. ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น รหัสไปรษณีย์ 36190
68. ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น รหัสไปรษณีย์ 36190
69. ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น รหัสไปรษณีย์ 36190
70. ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น รหัสไปรษณีย์ 36190
71. ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ รหัสไปรษณีย์ 36160
72. ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ รหัสไปรษณีย์ 36160
73. ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ รหัสไปรษณีย์ 36160
74. ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ รหัสไปรษณีย์ 36160
75. ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
76. ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ รหัสไปรษณีย์ 36160
77. ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
78. ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล รหัสไปรษณีย์ 36260
79. ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล รหัสไปรษณีย์ 36260
80. ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล รหัสไปรษณีย์ 36260
81. ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล รหัสไปรษณีย์ 36260
82. ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
83. ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
84. ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
85. ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
86. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
87. ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
88. ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
89. ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
90. ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
91. ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
92. ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเขียว รหัสไปรษณีย์ 36110
93. ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
94. ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
95. ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
96. ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
97. ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
98. ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
99. ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
100. ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว รหัสไปรษณีย์ 36240
101. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
102. ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว รหัสไปรษณีย์ 36240
103. ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
104. ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
105. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
106. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
107. ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
108. ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
109. ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว รหัสไปรษณีย์ 36240
110. ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
111. ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
112. ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
113. ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
114. ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
115. ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
116. ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
117. ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
118. ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
119. ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวแดง รหัสไปรษณีย์ 36210
120. ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว รหัสไปรษณีย์ 36250
121. ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว รหัสไปรษณีย์ 36250
122. ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว รหัสไปรษณีย์ 36250
123. ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว รหัสไปรษณีย์ 36250
124. ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว รหัสไปรษณีย์ 36250