รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KRANUAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
54 หมู่ 6 ถนนอภัย ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ :
043 251 157
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 4(ปข.4)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์กระนวน รหัสไปรษณีย์ 40170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
40170 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
40170 น้ำอ้อม กระนวน ขอนแก่น
40170 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโก กระนวน ขอนแก่น
40170 หนองโน กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น
40170 ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น
40170 หัวนาคำ กระนวน ขอนแก่น
40170 กระนวน ซำสูง ขอนแก่น
40170 คำแมด ซำสูง ขอนแก่น
40170 คูคำ ซำสูง ขอนแก่น
40170 บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น
40170 ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 14 ตำบล ได้แก่ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น,ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น,ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น,และตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น