รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LOM SAK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1 ซอยมิตรสามัคคี ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ :
056 701 103
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 6(ปข.6)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
67110 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 น้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 23 ตำบล ได้แก่ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,และตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์