รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13250 01 ขวาง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 02 แก กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 03 กบเจา กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 04 เหนือ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 05 เหนือ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 06 หมู่ใหญ่ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 07 ในคลอง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 08 กรอกต้นไทร กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 09 ท้องคุ้ง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล(13250) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านขวาง หมู่ 1 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
2.บ้านแก หมู่ 2 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
3.บ้านกบเจา หมู่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
4.บ้านเหนือ หมู่ 4 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
5.บ้านเหนือ หมู่ 5 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
6.บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ 6 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
7.บ้านในคลอง หมู่ 7 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
8.บ้านกรอกต้นไทร หมู่ 8 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
9.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 9 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250