รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73180 01 หนองกร่างเล็ก กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 02 ทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 03 หนองยายนุ้น กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 04 ดอนแค กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 05 ชาวไร่ กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 06 ทับยายเรือง กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 07 โพธิ์งาม กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
73180 08 โพธิ์งามพัฒนา กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา(73180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองกร่างเล็ก หมู่ 1 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
2.บ้านทะเลบก หมู่ 2 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
3.บ้านหนองยายนุ้น หมู่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
4.บ้านดอนแค หมู่ 4 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
5.บ้านชาวไร่ หมู่ 5 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
6.บ้านทับยายเรือง หมู่ 6 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
7.บ้านโพธิ์งาม หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
8.บ้านโพธิ์งามพัฒนา หมู่ 8 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180