รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73220 01 หนองงูเหลือม กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 02 แคลาย กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 03 เพลินพัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 04 หนองตาน้อย กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 05 บางพระ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 06 หนองตาช้าง กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 07 หนองตามล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 08 คลองตามล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
73220 09 หนองแสง กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม(73220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
2.บ้านแคลาย หมู่ 2 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
3.บ้านเพลินพัฒนา หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
4.บ้านหนองตาน้อย หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
5.บ้านบางพระ หมู่ 5 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
6.บ้านหนองตาช้าง หมู่ 6 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
7.บ้านหนองตามล หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
8.บ้านคลองตามล หมู่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
9.บ้านหนองแสง หมู่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220