รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13120 01 หนองขะแยง กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 02 ฤาชัย กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 03 ฤาชัย กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 04 ฤาชัย กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 05 ฤาชัย กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 06 ฤาชัย กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 07 ปากคลองโพ กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 08 เกาะ กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 09 บางหน้าไม้ กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 10 กุฎี กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 11 กุฎี กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 12 ปากคลอง กุฎี ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่(13120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองขะแยง หมู่ 1 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
2.บ้านฤาชัย หมู่ 2 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
3.บ้านฤาชัย หมู่ 3 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
4.บ้านฤาชัย หมู่ 4 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
5.บ้านฤาชัย หมู่ 5 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
6.บ้านฤาชัย หมู่ 6 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
7.บ้านปากคลองโพ หมู่ 7 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
8.บ้านเกาะ หมู่ 8 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
9.บ้านบางหน้าไม้ หมู่ 9 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
10.บ้านกุฎี หมู่ 10 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
11.บ้านกุฎี หมู่ 11 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
12.บ้านปากคลอง หมู่ 12 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120